فهرست حکایت های بخش خرد و حکمت

1. همانی هستی که همه می‌گویند؟
2. برو کشکتو بساب
3. بقال و خاتون
4. طوطی و حضرت سلیمان
5. جواهر گران قیمت
6. نقاشی خط خطی
7. خدا در همه جا
8. جزئیات مجسمه
9. مشکل چاه آب روستا
10. ششمین دختر
11. انگشت پادشاه
12. تنها راه ورود بشر به بهشت
13. از ماست که بر ماست
14. سرو آزاد
15. قدر زر، زرگر شناسد، قدر گوهر، گوهری
16. سخن مرد گوژپشت
17. شاخه و برگ
18. گره های زندگی
19. ﺍﻣﺮﻭﺯ ﺁﺧﺮﯾﻦ ﺭﻭﺯ ﺗﻮﺳﺖ
20. ما مالک چه چیزی هستیم؟
21. تا زانو
22. حضرت سلیمان و مورچه
23. خوشبختی را کجا می‌توان یافت؟
24. چه چیز انسان را زیبا می‌کند؟
25. سنگ سرد
26. نجس‌ترین چیزها
27. کدام هستید؟ شیشه یا آئینه
28. کریم تر از حاتم
29. مراقب بالش پر خود باشید
30. سه پند از زبان گنجشک
31. ﺣﺘﻤﺎ ﺣﻜﻤﺖ ﺧﺪﺍﺳﺖ
32. به کدامشان غذا می دهید؟
33. قیمت شما چند است؟
34. ساعت گم شده
35. یک مشت شکلات
36. شهر در بیماری و بلا
37. معنویت اسبی
38. بهلول و شیخ جنید بغدادی
39. هوای تازه در کلاس شیوانا
40. محمدعلی پاشا و پسرک
41. همه دندان های پادشاه
42. وزن گاو نر
43. نمک و آب
44. شاهین چنگیزخان مغول
45. حکیم و دختر لجباز
46. بهلول و استاد