فهرست حکایت های بخش سیاست

1. همین آش و همین کاسه
2. همانی هستی که همه می‌گویند؟
3. عبادت بجز خدمت خلق نیست
4. ماستمالی کردن
5. شرط کاهش مالیات
6. بدا به حال روس
7. شیر ناصرالدین شاه
8. اتاق مخصوص ایاز
9. شاهکار
10. چوپانی در مقام وزارت
11. چرچیل و رقیب
12. بوس آیینه
13. گرگ و میش از یک جوی آب می‌خورند
14. روش بادی و خورشیدی
15. لینکلن دیوانه و احمق است!
16. وعده های سرد
17. رشوه برای تغییر نظم
18. کریمخان و مرد شاکی
19. انتخاب نخست وزیر
20. زور بدون زور
21. جایگاه رفیع و ملا نصرالدین
22. ماست مختارالسلطنه
23. بازی الک دولک
24. از مزایای وقت شناسی